Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de www.fernandessoftdrinks.nl website

1. Eigendom van de inhoud

 • Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.
 • Eurogate III
 • Postbus 8775
 • 3009 AT Rotterdam

 

 • Watermanweg 30
 • 3067 GG Rotterdam
 • Telefoonnummer: 010-2455400
 • Faxnummer: 010-2455428
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24172526
 • Ons B.T.W.-nummer is NL802489680B02

 

De Onderneming is een dochteronderneming van Coca-Cola Enterprises. De Site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto's (de "Inhoud") zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Coca-Cola Enterprises of andere rechthebbenden. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker is gewaarschuwd dat Coca-Cola Enterprises haar intellectuele eigendomsrechten met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

2. Het gebruik van deze Site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

Uw toegang tot de website www.fernandes-softdrinks.nl (de "Site") alsook het gebruik ervan zijn gebonden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze Site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten terzake tussen u en Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. (de "Onderneming") vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve de Site dan te verlaten.

3. Uw gebruik van de Site

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

- met uitzondering van de afbeeldingen van personen op de Site mag u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen overneemt;

- u mag geen afbeeldingen van personen van de Site downloaden zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;

- u mag de Inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren (behalve zoals hierboven beschreven), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;

- het is u verboden de Site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de Onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingsdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van personen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven;

- het is u verboden de Site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren. De Onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven. Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de Onderneming -discretionair uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de Site stopzetten, en (b) alle kopijen vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de Inhoud van de Site hebt gemaakt.

4.Privacy

Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) die u elektronisch of anderszins doorgeeft aan de Site, worden door de Onderneming gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de site. Alle andere berichten of mededelingen die u op de Site post zoals vragen, commentaar, suggesties en dergelijke, worden verwerkt als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. Coca-Cola Enterprises Nederland B.V, Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam of één van haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van hun producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van hun filialen. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan het Consumer Relations departement op bovengemeld adres of door e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A. U de onderneming toelating geeft om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in het privacy beleid. Die verwerking kan verwijzen naar wereldwijde uitwisselingen met gelieerde bedrijven, externe dienstenleveranciers en bedrijven in alle landen (met inbegrip van de VS en andere landen die de gegevens niet op dezelfde manier beschermen als in Nederland.

B. U verklaart zich akkoord dat Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., gelieerde bedrijven en/of externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en om u informatie op te sturen via e-mail [/fax/gewone post/telefoon] zoals beschreven in het privacy beleid. Alle volgende bezoeken van een van de websites van de onderneming impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze verklaring. Gelieve onze websites dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met een van de punten in deze privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens zamelen we in en waarom?

De Onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw voornaam, uw postadres, uw telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres, pers, specialisatie/vak, uw aanvaarding van deze privacyverklaring). Sommige websites zijn mogelijk toegankelijk zonder dat u zich moet laten registreren of persoonlijke gegevens moet invullen, andere websites of delen van websites zijn zonder registratie niet toegankelijk. Als u ons bovendien contacteert met een vraag, houden wij uw persoonlijke gegevens bij om uw vraag te kunnen beantwoorden. De Onderneming mag on line persoonlijke gegevens inzamelen voor alle wettelijke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot.

Wanneer worden de ingezamelde persoonlijke gegevens doorgegeven?

Behoudens de bepalingen in deze privacyverklaring worden uw persoonlijke gegevens door de Onderneming niet verkocht aan niet-gelieerde derden. Voor de bovengenoemde doeleinden mogen wij de persoonlijke gegevens die u via onze websites hebt verstrekt, doorgeven aan de mensen of de bedrijven die wij hebben geselecteerd om promotie te voeren en andere activiteiten te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u volgens uw eigen verzoek zou willen deelnemen. Meer in het bijzonder mogen wij voor dat doel informatie doorgeven aan gelijk welk land (met inbegrip van de VS en andere landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hanteren als Nederland). Wij zullen tevens persoonlijke gegevens doorgeven als ons dat door de wet of in bevelschriften, dagvaardingen of andere gerechtelijke procedures wordt gevraagd. De Onderneming eist van de personen en de bedrijven die zij in het bezit stelt van de ingezamelde persoonlijke gegevens, dat zij het gebruik van die gegevens strikt beperken tot de toepassing waarvoor ze door de Onderneming zijn verstrekt, dat zij die gegevens op passende wijze beschermen en ze niet doorgeven aan anderen. De Onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-naleving door niet-gelieerde derden van hun privacy verplichtingen ten aanzien van de Onderneming. De Onderneming is evenmin verantwoordelijk voor de privacy regels en de gebruiken van andere websites die aan onze websites zijn gekoppeld. Persoonlijke gegevens over uzelf mogen voor de bovenstaande doeleinden ook wereldwijd worden doorgegeven via de internationale vertakkingen van de Onderneming, met inbegrip van andere gelieerde entiteiten. In het bijzonder mogen wij gegevens overdragen aan gelijk welk ander land (met inbegrip van de VS en landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als Nederland. Naast deze beperkte verspreiding van persoonlijke gegevens mag de Onderneming haar dochterondernemingen of niet-gelieerde derden ook voorzien van globale informatie over de bezoekers van onze sites. Zo mogen wij de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van onze sites of het aantal bezoekers uit verschillende geografische gebieden bekendmaken. Dergelijke globale informatie mag geen gegevens van individuele bezoekers van onze websites bevatten.

De Onderneming mag persoonlijke en andere gegevens doorgeven aan een koper of een opvolger in verband met de verkoop van de Onderneming, een dochteronderneming of een nevenactiviteit van de Onderneming, of van bijna alle activa van de Onderneming of van een van haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of nevenactiviteiten. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens? De Onderneming neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. De Onderneming wijst de bezoekers van haar websites evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, zelfs het internet niet, volledig veilig is. Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op onze websites worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, die beschadiging of die ongeoorloofde verwerving.

Hoe vrijwaren wij de integriteit van uw persoonlijke gegevens?

De Onderneming heeft procedures uitgewerkt om uw persoonlijke gegevens exact, volledig en actueel te houden voor het doel waarmee ze worden ingezameld en gebruikt. U mag de door u verstrekte gegevens controleren en zo nodig vragen dat ze worden gecorrigeerd. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of de rechtzetting of schrappen ervan vragen, gelieve ons dan te contacteren op bovenvermeld adres.

Offline versus online

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de inzameling van gegevens en de verspreidingspraktijken via de websites van de Onderneming in Nederland en zijn niet van toepassing op de gegevensinzameling die off line of buiten Nederland wordt georganiseerd.

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens opvragen?

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven. Als u vragen of problemen hebt in verband met deze privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u ons wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dan de hierboven gemelde richtlijnen op te volgen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring vormt de enige erkende verklaring van de praktijken van de Onderneming met betrekking tot de inzameling van persoonlijke gegevens via haar websites en aansluitend met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van die gegevens. Samenvattingen van deze verklaring, gegenereerd door software van derden of anderszins hebben geen wettelijke uitwerking, zijn op geen enkele manier bindend voor de Onderneming, mogen niet worden gehanteerd in vervanging van deze verklaring en kunnen niet worden beschouwd als een vernieuwde versie of een aanpassing van deze verklaring. De Onderneming mag deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. U doet er goed aan deze pagina op te slaan bij uw favorieten en regelmatig opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie van deze verklaring beschikt. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de privacyverklaring op significante wijze wordt aangepast.

5. Trademark

“Fernandes” is a registered trademark of Fernandes Bottling Company © 2014.

6. Exoneratieclausule

ALLE INHOUD IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN EN WORDT U TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS IS", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige Inhoud van de Site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de Inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, chatsessies, berichten, verzendingen, bulletin-boards en dergelijke op de Site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de Site.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de Site op eigen risico.

De Onderneming noch Coca-Cola Enterprises, de dochterondernemingen, aan haar gelieerde bedrijven, haar woordvoerders of bestuurders, haar vertegenwoordigers of alle andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de Site kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt is aan het gebruik van deze Site of de Inhoud ervan, wordt het op basis van contractuele, strafwettelijke of burgelijke aansprakelijkheid.

8. Koppelingen naar de sites van derden

De Site kan links bevatten naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De Onderneming heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de veiligheid van die sites. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande wijst de Onderneming uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af mochten die sites: · een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden; · onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn; · niet verhandelbaar of geschikt voor een bepaald doel zijn; · niet voorzien in de vereiste veiligheid; · virussen of andere items van destructieve aard bevatten; of · lasterlijk of schandelijk zijn. De Onderneming onderschrijft evenmin de inhoud, de producten of de diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Als u een koppeling naar dergelijke sites of de Site tot stand brengt, doet u dat op eigen risico en zonder de toestemming van de Onderneming.

9. Herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden

De Onderneming mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan derden deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele Gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

10. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden geregeld door de Nederlandse wet, ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Site of waarin deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam.

Copyright @ 2014 Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.. Alle rechten voorbehouden Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam